Historia

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie, otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Szczególnym przywilejem członków jest wierna, codzienna odpowiedź na prośbę Matki Bożej, kierowaną w każdym kolejnym objawieniu – aby odmawiać różaniec. Modlitwa ta wielokrotnie zmieniała bieg historii, przynosi też łaskę wzrostu w wierze – aż do świętości; ma moc egzorcyzmu.Modlitwa różańcowa powstała w XII w., w trudnych czasach rozkwitu herezji katarów. Św. Dominikowi objawiła się Matka Boża i poleciła, aby nie tylko głosił kazania, lecz połączył je z odmawiania Psałterza NMP, czyli modlitwy złożonej ze 150 Zdrowaś Mario (tyle jest Psalmów w Piśmie św.) i 15 Ojcze nasz. Odmawianie Psałterza NMP porównywano do ofiarowania Matce Bożej 150 róż, dlatego tę modlitwę nazwano wieńcem z róż czyli różańcem. Modlitwa różańcowa jest niezwykle skuteczna. Okazała się wspaniałą bronią przeciw błędom herezji.

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez sługę Bożą Pauline-Marie-Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. Papież Grzegorz XVI zatwierdził Stowarzyszenie i uczynił jego patronką rzymską męczenniczkę – Św. Filomenę. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej wyniszczonej rewolucjami i krwawymi rozruchami Francji, a następnie na całym świecie. Do Polski dotarł jeszcze w XIX wieku i istnieje w niemal każdej parafii.

W stulecie powstania, 3 maja 1922 roku, papież Pius XI uczynił go Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary i polecił wprowadzić w całym Kościele. 

Paulina Jaricot napisała : „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich”

„Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: „Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania.”

Akt ofiarowania siebie Matce Bożej:

Ciebie Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca świętego,
Biorę sobie dzisiaj za Patronkę i Opiekunkę.
Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich,
teraz i w godzinę śmierci mojej, wspierała mnie swoją pomocą.

Amen

Organizacja

Członkowie podzieleni są na grupy zwane „Żywymi Różami“. Żywa Róża (albo Koło) składa się z 20 osób (tylu, ile jest tajemnic w różańcu), a każda z tych osób odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę (dziesiątkę) różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu.

Przy zmianie tajemnic, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się kolejną tajemnicę do odmawiania, w taki sposób, aby w „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, w całej Róży rozważany jest cały różaniec. Wszystkich członków Róży dotyczy taka zasługa, jakby odmówili cały różaniec. 

Bardzo istotne jest to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc

Jeśli chodzi o czasokres rozważania tajemnicy, to jego minimum stanowi przylgnięcie sercem, to znaczy rozumem i wolą – oczywiście w wierze, nadziei i miłości – do Chrystusa i Maryi w danej tajemnicy. Właśnie to przylgnięcie, a nie samo powtarzanie 10 razy Zdrowaś Maryjo, stanowi o tym, że jest to modlitwa „różańcowa”, ustna i myślna, zewnętrzna i wewnętrzna, angażująca całego człowieka. Różaniec jest modlitwą przyniesioną z nieba i daną każdemu człowiekowi.

Opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego, ale jest utratą zasługi

Cel

Celem (charyzmatem) Braci i Sióstr Żywego Różańca jest: za pomocą wspólnej modlitwy, utrzymać się w wierności Bogu, wytrwać w dobrym i bronić od złego siebie i bliźnich. Wielbić Maryję i naśladować jej cnoty. Wystrzegać się ciężkich grzechów, nie tylko sami ich unikać, ale i innych od nich odwodzić i przed nimi przestrzegać. 

Dobra duchowe

– osobisty rozwój i formacja;

-wszystkich dotyczy taka zasługa, jakby odmówili cały różaniec;

-łaska wzrostu w wierze aż do świętości;

-modlitwa różańcowa ma moc egzorcyzmu;

-opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego, ale jest utratą zasługi;

-odpust zupełny:

Święta Penitencjaria udzieliła należącym do Żywego Różańca odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (1-sakramentalna spowiedź; 2-Komunia święta; 3-modlitwy Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 4-wybrana modlitwa w intencjach Ojca Świętego, 5-wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu) w następujące dni:

 • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca

 • Narodzenia Pana Jezusa – 25 grudnia

 • Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego

 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – 25 marca

 • Niedziela Zmartwychwstania (Wielkanoc)

 • Wniebowzięcia Matki Bożej – 15 sierpnia

 • Królowej Różańca świętego – 7 października

 • Niepokalanego Poczęcia Maryi – 8 grudnia

Zobowiązania osoby odpowiedzialnej za Różę (zelatora)

 1. kontakt z członkami Róży;

 2. zbieranie, spisywanie i wysłanie członkom róży intencji na dany miesiąc,

 3. czuwanie, aby wiadomo było w jakim porządku i komu w danym miesiącu przypada konkretna tajemnica;

 4. zapewnienie, aby wiadomo było, że modlitwa jest odmawiana, reagowanie, gdy z daną osobą długo nie ma  kontaktu;

 5. czuwanie, by Róża posiadała pełny skład – 20 osób.

 6. stała łączność między Różą a pasterzem wspólnoty – Księdzem Proboszczem.

Obowiązki należących do Wspólnoty Żywego Różańca

 1. odmawianie codziennie przynajmniej jednej tajemnicy różańca połączonej z rozważaniem,
 2. odmawianie tej tajemnicy, która została powierzona przy „zmianie tajemnic”,
 3. zmiana tajemnic każdego pierwszego dnia miesiąca o jedną do przodu (porządek tajemnic: radosne, światła, bolesne, chwalebne tak jak biegło życie Jezusa)
 4. częste przystępowanie do sakramentów świętych,
 5. rozwijanie wewnętrznego nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny,
 6. pozostawanie w kontakcie z osobą odpowiedzialną za Różę (zelatorem).

Spotkania Żywego Różańca w naszej Parafii

 1. Zmiana tajemnic różańcowych – odbywa się w naszej parafii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Dla Szlachtowej na Mszy Świętej o godzinie 700. Dla Jaworek na Mszy Świętej o godzinie 900. Do uczestnictwa w tych Mszach Świętych zapraszamy wtedy wszystkich należących do Żywego Różańca. Bezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej Kapłan wprowadza wspólnotę do modlitwy w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy oraz poleca intencje istotne dla życia duchowego całej parafii. Następnie Bracia i Siostry należący do Róży otrzymują błogosławieństwo i delatorzy dokonują zmiany tajemnic.

 2. Pierwsza sobota miesiąca – to szczególna okazja dla należących do Żywego Różańca, aby włączyć się w Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, które odprawiane jest wtedy w Jaworkach na zakończenie Mszy Świętej o godzinie 1700. Osoby, które pragną prowadzić wtedy modlitwę różańcową, powinny porozumieć się ze sobą w tej sprawie i przed rozpoczęciem Mszy Świętej zgłosić tę szczerą chęć Celebransowi w zakrystii, aby dobrze rozplanować przebieg nabożeństwa.

 3. Miesiąc październik – wyjątkowa okazja do apostolstwa różańcowego. A każde Nabożeństwo Różańcowe stwarza możliwość włączenia się poszczególnych Róż Żywego Różańca lub też pojedynczych Braci i Sióstr w publiczne odmawianie Różańca.

 4. Spotkanie Opłatkowe Róż Żywego Różańca – Okazja do wspólnej modlitwy, kolędowania, biesiady, integracji całej Wspólnoty Żywego Różańca. Pierwsze spotkanie opłatkowe miało miejsce 22 stycznia 2017 roku w remizie OSP w Jaworkach. /link do zdjęć/

 5. Nabożeństwo Majowe Róż Żywego Różańca – Spotkanie całej Wspólnoty Żywego Różańca na wzór tradycyjnych „majówek” przy kapliczkach rozsianych po terenie parafii. To okazja do wspólnotowego uczczenia Matki Najświętszej, śpiewu pieśni maryjnych, integracji przy wspólnym stole. Pierwsze takie Nabożeństwo Majowe miało miejsce w Szlachtowej przy Szałasie Papieskim 13 maja 2017 roku –dokładnie sto lat po pierwszym objawieniu fatimskim. /link do zdjęć/

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Rok 2017:

Sierpień – Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Wrzesień – Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Październik – Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Listopad – Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Grudzień – Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

Intencje modlitewne Żywego Różańca w naszej parafii

W naszej Parafii członkowie stowarzyszenia modlą się stale:

 • O rozkwit modlitwy różańcowej, wspólnot Żywego Różańca i tryumf Niepokalanego Serca Maryi,

 • W Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy, w intencji Ojca Świętego, za misje oraz w intencjach własnych,

 • Za Pasterza naszej diecezji oraz w intencjach V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

 • W intencji parafii Matki Bożej Pośredniczki Łask w Szlachtowej-Jaworkach, oraz Księdza Proboszcza i kapłanów tu posługujących obecnie i w przeszłości.

 • O pełnię darów Ducha Świętego i Jego prowadzenie dla powołanych do służby Bożej w Kościele z naszej Parafii: Księdza Czesława Gołdyna, Ojca Oliwiera Gryca, Siostry Franciszki – klaryski.

 • O ofiarną, hojną i wielkoduszną odpowiedź na głos powołującego Mistrza dla naszej młodzieży – aby nie wahali się wkroczyć na drogę powołania do kapłaństwa lub życia konsekrowanego.

 • O nawrócenie grzeszników.

 • O łaskę spowiedzi i powrotu do życia głęboką wiarą dla wszystkich niepraktykujących, oziębłych, niewierzących z naszej Parafii.

 • O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

 • O łaskę czystych serc oraz dobrych obyczajów dla wszystkich Parafian.

 • O odnowę życia duchowego w naszej Parafii.

 • W intencji każdego członka i sympatyka naszej Wspólnoty o nieustanne wzrastanie w relacji z Panem Bogiem.

 • O miłość, pokój i jedność w naszych rodzinach, o ochronę i Boże błogosławieństwo dla naszych dzieci.

 • O trzeźwość w naszej Parafii.

 • O zapał ewangelizacyjny i nawrócenie osób, którym głosiliśmy i głosimy Dobrą Nowinę.

 • W intencji naszej Ojczyzny i rządzących naszym państwem.

 • W intencji wszystkich dusz w czyśćcu cierpiących, aby przez nieskończone Miłosierdzie dostąpiły Królestwa Bożego.

 • O pokój, miłość i jedność ludzi na całym świecie.

  Hymn Żywego Różańca

  Statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”

Ceremoniał Żywego Różańca

Gotowy blankiet do rozpisania róż

Informacje dla osób które chciałyby dołączyć do tej formy modlitwy:

 1. Zadeklarować się że będzie się rozważało jedną, wyznaczoną tajemnicę, odmawiając dziesiątkę różańca dziennie (Ojcze nasz, Zdrowaś… x10, Chwała ….).

 2. Osoba która odmawia 1. tajemnicę radosną odmawia również początkowe modlitwy różańca tj. Wierzę w Boga…, Ojcze nasz … ; 3 x Zdrowaś … i Chwała Ojcu … w intencjach Papieża

 3. Zgłosić się do Księdza Proboszcza lub kogoś spośród zelatorów – inicjatorów tego dzieła i zapoznać z zasadami – podając kto się będzie modlił, kontakt: telefon i mile widziany mail jak ktoś posiada. Można to uczynić np. z okazji zmiany tajemnic w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w kościele w Szlachtowej – po Mszy Św. o 700, a w kościele w Jaworkach po Mszy Świętej o 900.

4. Dbać o swój rozwój duchowy i mówić o tym dziele innym, zachęcać innych do takiej właśnie formy modlitwy. 

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec:

Zostały one dane przez Niepokalaną Matkę bł. Alanowi de Rupe.

Błogosławiony Alain z La Roche (1428-1475) byt francuskim kapłanem z Zakonu Dominikanów. Przez jakiś czas przebywał w Lille, zaangażował się w dzieło reformy zakonnej. Ale w historii zasłynął nie jako reformator zakonu, ale apostoł modlitwy różańcowej i organizator bractw różańcowych. Im poświęcił znaczną część swojej aktywności oraz kilka zredagowanych przez siebie pism.
Bł. Alan z La Roche otrzymał od Matki Bożej – w objawieniu prywatnym – piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego.

 1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.

 2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.

 3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.

 4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.

 5. Ci, którzy zawierzą mi przez różaniec, nie zginą.

 6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.

 7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.

 8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.

 9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.

 10. Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.

 11. To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie.

 12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.

 13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.

 14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.

 15. Nabożeństwo mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

  L.p.

  Miejsce

  Patron

  1

  I Róża Kobiet w Szlachtowej

  Matka Boża Nieustającej Pomocy

  2

  II Róża Kobiet w Szlachtowej

  Święta Kinga

  3

  III Róża Kobiet w Szlachtowej

  Święta Joanna Beretta Molla

  4

  IV Róża Kobiet w Szlachtowej

  Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza z Lisieux

  5

  I Róża Kobiet w Jaworkach

  Święta S. Faustyna Kowalska

  6

  II Róża Kobiet w Jaworkach

  Matka Boża Królowa Różańca Świętego z Pompejów

  7

  IV Róża Kobiet w Jaworkach (misyjna)

  Święty Jan Paweł II

  8

  V Róża Kobiet w Jaworkach

  Święta Rita z Cascii

  9

  I Róża Mężczyzn w Jaworkach

  Święty Jan Chrzciciel

  10

  II Róża Mężczyzn w Jaworkach

  Święty Antoni z Padwy