REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
W SZLACHTOWEJ I JAWORKACH

Cmentarze są świętymi miejscami spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się te cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

Zachowanie czystości i dbałość o estetykę wokół cmentarza świadczy o wrażliwości
i poziomie moralnym osób odwiedzających cmentarz parafialny.

 1. Cmentarz jest własnością Parafii p.w. Matki Bożej Pośredniczki Łask w Szlachtowej. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.

 2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Pośredniczki Łask w Szlachtowej i ma do pomocy wyznaczonego pełnomocnika –
  p. Władysława Krzyśko, który w jego imieniu na cmentarzu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace oraz pełni posługę grabarza.

 3. Sprawy dotyczące cmentarza załatwiane są w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, zaś dotyczące pogrzebu w dowolnym czasie. Godziny urzędowania są zamieszczone przy wejściu na plebanię oraz na stronie internetowej parafii: http://www.szlachtowa.pl/

 4. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach grzebalnych można pochować zmarłych:

 • Parafian;

 • osoby spoza parafii, które mają na cmentarzu parafialnym rodzinny grób;

 • inne osoby z poza parafii, które za zgodą Proboszcza i Rady Parafialnej wykupią miejsce wg postanowień pkt. 13.

5. Czas pogrzebu uzgadnia się z Proboszczem Parafii, należy przy tym przedłożyć akt zgonu zmarłego oraz dokument dla Administratora cmentarza.

6. Miejsce grzebania, rodzaj grobu uzgadnia się z wyznaczonym pełnomocnikiem proboszcza – grabarzem, przedstawicielem Rady Cmentarza), który dokonuje wykopu, otwarcia grobu lub wskazuje właściwy grób stały (na nowej części cmentarza). Do jego obowiązków należy także zapewnienie dojścia do miejsca pochówku, zasypanie/zamknięcie grobu
i uporządkowanie miejsca wokół grobu. Za swoją pracę grabarz pobiera ustaloną opłatę. Kompletny wykaz obowiązków i praw grabarza
reguluje „Regulamin Pracy Grabarza”.

7. Należy uzyskać zgodę Administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

 • ekshumację zwłok,

 • budowę nowego pomnika,

 • remont pomnika (jak np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy, itp.),

 • budowę kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, układanie kostki,

 • wszelkich innych prac mających wpływ na stan gruntu wokół pomnika, instalowanie elementów infrastruktury mogących mieć wpływ na naruszenie szerokości ciągów komunikacyjnych pomiędzy grobami lub naruszających otoczenie grobów sąsiadujących.

Prace remontowe i budowlane bez zezwolenia uważane będą za nielegalne. Administrator Cmentarza ma prawo wezwać wykonawcę robót wykonanych bez zezwolenia do przywrócenia miejsca lub rzeczy do stanu pierwotnego sprzed robót. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych oraz innych terenach cmentarnych.

8. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu Administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka. Projekt przygotowuje wykonawca
i winien on zawierać wymiary
(długość wierzchniej płyty nagrobnej nie może przekraczać 180cm), kształt, treść zamieszczonych napisów.

1) Minimalne wymiary grobu ziemnego pojedynczego, w którym składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m.

2) Pozostałe groby ziemne pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami powinny mieć wymiary: długość 2,0 m, szerokość 1.0 m, głębokość 1,7 m.

3) Groby pojedyncze ziemne, w których składa się urnę, mają mieć wymiary: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.

4) Groby murowane powinny mieć następujące wymiary minimalne:

a) pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m;

b) Pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.

Symbolika i wymowa pomników i nagrobków, jak i treść tablic nie może być obraźliwa dla kogokolwiek oraz przeciwna zasadom wiary katolickiej.

9. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada aktualne zezwolenie Administratora (ustne bądź pisemne). Do wykonania pomnika systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę. Administracja może odmówić zgody na wjazd, jak i prowadzenie prac osobom lub firmom, które wcześniej łamały niniejszy Regulamin lub w wyniku ich prac powstały jakiekolwiek szkody.

10. Prace przy nagrobku (obramowaniu) itp. należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też
o uprzątnięcie miejsca natychmiast po wykonaniu pracy.
Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.

11. Pozostałości po starych rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie. Zabrania się wyrzucania gruzu i innych pozostałości poremontowych do pojemników przeznaczonych na śmieci cmentarne!

12. Udostępnienie miejsca pod groby dla zmarłych parafian jest bezpłatne.

13. Udostępnienie miejsca dla osób postronnych możliwe jest za akceptacja Rady Duszpasterskiej i zgodą Administratora, po wniesieniu kwoty darowizny na rzecz parafii. Wysokość tej kwot ustala się na 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). Wszelkie zmiany opłat podejmowane są przez Radę Parafialną.

14. Właścicielem terenu cmentarza jest Parafia reprezentowana przez Proboszcza.

a) Grób, jak również grobowiec nie stanowi przedmiotu odrębnej od gruntu własności. Nie może być także przedmiotem użytkowania wieczystego, ani żadnego z ograniczonych praw rzeczowych. Może być jedynie przedmiotem określonych uprawnień, których źródłem jest umowa na mocy której Administrator oddaje zainteresowanej osobie miejsce na grób, a druga strona zobowiązuje się do postępowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym do ponoszenia opłat za grób i ewentualne urządzenie grobu (np. wykonanie nagrobka).

b) Prawo do grobu nie podlega dziedziczeniu według zasad określonych w kodeksie cywilnym oraz nie może być uznane za element majątkowy, stanowiący dorobek małżonków.

15. Za jakiekolwiek szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy niezapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialna jest rodzina opiekująca się grobem.

16. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne po 20 latach od daty poprzedniego pogrzebu.

17. Zmiana dysponenta grobu wykupionego może nastąpić na skutek przepisania pokwitowania (umowy) na nową osobę. Taki zabieg może dokonać się w następujących okolicznościach:

 1. po upływie 20 lat, w czasie dokonywania powtórnej opłaty, na wniosek dysponenta grobu,

 2. przed upływem 20 lat, za zgodą dysponenta grobu, w czasie załatwiania formalności związanych z pogrzebem przy pochowaniu w grobie pogłębionym,

 3. na podstawie orzeczenia sądu o zmianie dysponenta grobu,

 4. w przypadkach, o których mowa w ust. 17a i 17b nowy dysponent grobu winien udokumentować stopień pokrewieństwa względem osoby zmarłej.

18. Jeśli osoba dysponująca grobem wykupionym nie żyje, prawo do wniesienia powtórnej opłaty za grób przechodzi na osobę, która dokonała jej pochowania, chyba że inna osoba przedstawi odpowiednie orzeczenie sądu o prawie do dysponowania grobem. W przypadku, gdy osoba dokonująca pochówku dysponenta grobu również umiera, następuje okres karencji wynoszący 2 lata, tak, by krewni mogli wyrazić swoje zainteresowanie, co do dalszej troski o grób. Powodem takiego unormowania jest szacunek dla zmarłych i ich rodzin.

19. Po upływie 20 lat od pochówku i karencji, o której mowa w pkt. 18, gdy nikt nie wyrazi chęci troski o grób, miejsce przechodzi do dyspozycji zarządcy cmentarza, celem dokonania następnych pochówków. W takiej sytuacji dotychczas uprawnionym osobom nie przysługuje roszczenie o przywrócenie prawa do grobu, nawet gdyby nadal troszczyły się
o jego stan.

20. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez opiekujących się grobem i składane na miejscu do tego przeznaczonym. Śmieci
i odpady cmentarne należy składować tylko w wyznaczonym na ten cel miejscu – do kontenera wrzucamy tylko papier, tworzywa sztuczne i szkło. Odpady organiczne, naturalne należy składować do przygotowanego boksu na końcu cmentarza.

21. Na cmentarzu zabrania się:

 • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Administratora cmentarza,

 • wprowadzania zwierząt,

 • zanieczyszczania terenu,

 • samowolnego usuwania drzew i krzewów,

 • palenia papierosów i picia alkoholu,

 • hałasowania,

 • prowadzenia jakichkolwiek prac remontowo – budowlanych bez uzgodnienia
  z Administratorem cmentarza.

22. Na cmentarzu można przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

23. Klucz do bramy głównej cmentarza posiada Proboszcz oraz jego pełnomocnik – pan Władysław Krzyśko, pełniący funkcję grabarza.

24. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na terenie cmentarza powstałe na skutek klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu i kradzieży oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się indywidualne ubezpieczanie kosztownych nagrobków.

25. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez Administratora cmentarza lub jego pełnomocnika, w szczególnych przypadkach również na forum Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

26. Wszelkie decyzje i postanowienia Administratora cmentarza oraz niniejszy Regulamin są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kanonicznego i cywilnego. Podstawowe normy prawne w zakresie tworzenia oraz administrowania cmentarzem zawarte są w następujących aktach prawnych:

 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany
  w Warszawie dnia 28 lipca 1993r.

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r.
  w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.

 • Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych.

 • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Instrukcja o Cmentarzu Parafialnym w Diecezji Tarnowskiej z dnia 6 marca 2019 roku.

22. Niniejszy regulamin obowiązuje od dn. 1.12.2019 r.

Zatwierdzone przez Parafialną Radę Duszpasterską, dnia 23 października 2019r.